1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลเป็นผู้ประสานงานและวางแผนร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลกับผู้รับจ้าง
  2. การลงเวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องลงชื่อปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://otou.bru.ac.th/ ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 07.00 น – 10.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดการปฏิบัติงานทุกกรณี

2.2 วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต้องลงเวลา แต่ผู้รับจ้างสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามการมอบหมายของอาจารย์ประจำตำบล

2.3 ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดทุกประเภท 1 วัน/เดือน หากลาเกินกำหนด จะถูกหักค่าตอบแทนตามอัตราเงินเดือน โดยประชาชนหักวันละ 300 บาท ส่วนบัณฑิตหักวันละ 500 บาท

  1. การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำตำบล

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนรายบุคคลทุกวันที่ 20 ของเดือน ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://u2t.bru.ac.th

3.2 ผู้รับจ้างต้องเขียนบทความเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นบทความอย่างน้อย เดือนละ 1 เรื่อง/คน ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลตรวจสอบและรวบรวมส่งประธานโครงการฯ

3.3 ผู้รับจ้างจัดทำคลิปวิดีโอรวบรวมสรุปผลงานตำบลอย่างน้อย 1 เรื่อง/เดือน โดยแอดมินตัวแทนกลุ่มผู้รับจ้าง เป็นผู้รวบรวมวิดีโอจากสมาชิกที่ผ่านการเรียบเรียงตัดต่อให้มีความน่าสนใจ โดยมีการบันทึกรายละเอียดของคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่อง 2) ชื่อโครงการ U2T for BCG ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเว็บไซต์ http://u2tbcg.bru.ac.th ก่อนการเผยแพร่ทาง Youtube ใน Chanel ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด