โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ชื่อบทความ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

หลักสูตร : MS09-1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศิรัสยาภรณ์  โรมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

อาจารย์ประจำโครงการ : หัวหน้าโครงการ  อาจารย์จงกล ศิริประภา

อาจารย์ประจำโครงการ ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา

อาจารย์ประจำโครงการ อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  มีดังนี้

 

ข้าพเจ้านางสาวศิรัสยาภรณ์  โรมรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  หรือโครงการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG  ประจำตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี อาจารย์จงกล ศิริประภา  เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำโครงการประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา  และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  มีดังต่อไปนี้

 

1.ประชุมวางแผนมอบหมายงานให้กับสมาชิกแต่ละคน

สมาชิก U2T ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   ได้ร่วมเข้าประชุมออนไลน์ทาง Google Meet โดยมี อาจารย์จงกล ศิริประภา  หัวหน้าโครงการ ได้ประชุมเกี่ยวกับงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 และได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละท่าน

 

2.อบรมเกี่ยวกับสูตรการผลิตคุกกี้กล้วยตาก

ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตึก 22 ชั้น 6  เมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565  สมาชิกในกลุ่มได้รวมตัว เพื่อผลิตคุกกี้กล้วยตากและปรับปรุงสูตรต่างๆ เพื่อให้อร่อยตามที่ต้างการและเตรียมผลิตคุกกี้เพื่อเข้าร่วมงาน U2T FOR BCG BRU FAIR ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565

 

3. การอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไต

ณ.ศูนย์ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกU2T ตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าอบรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลสวายจีก ว่าด้วยเรื่องวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวิถีระบอบประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรและมีข้อดีอย่างไร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

4. การผลักดันสินค้าของชุมชนสู่ตลาดงานแฟร์ของตำบลสวายจีก U2T FOR BCG BRU FAIR 2565

สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรม U2T FOR BCG BRU FAIR มหกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จาก 152 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ทางตำบลสวายจีกได้ร่วมนำสินค้ากล้วยแปรรูปและคุกกี้กล้วยตากไปวางจำหน่ายอีกด้วย

 

5. การอบรมเกี่ยวกับ Shopee

เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน Shopee เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการขายและสั่งซื้อ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ตัวลูกค้าสามารถตัดสินใจในการคัดเลือกสินค้าตามที่ตัวเองต้องการ มีกิจกรรมและโปรโมชั่นจาก Shopee ตลอดทั้งปี หลากหลายให้เลือกใช้งาน เมาะสำหรับผู้ที่อยากที่ธุรกิจเป็นของตัวเอง

 

6. ลิ้งค์วีดีโอ