ดิฉัน นางสาวปรีดาภรณ์ ผลพรต ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางคณะปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำงานดังนี้

14-18 กันยายน 2565 ดิฉันพร้อมคณะปฏิบัติงานประจำตำบลโคกมะม่วง ได้ลงพื้นที่จัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงานชม ชิม ช้อป แชร์ U2T for BCG BRU fair” มหกรรมจำหน่ายสินค้าที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทางคณะปฏิบัติงานได้จัดวางจำหน่าย ขนุนทอดอบกรอบ เยลลี่ผลไม้ ท๊อฟฟี่ผลไม้

19-30 กันยายน 2565 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ โดยในรายงานโครงการประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วนและภาคผนวก