บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2565
ข้าพเจ้านายอนุสรณ์ ถูกพันธ์ ตำแหน่งประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตำบลชุมแสง

ในช่วงต้นเดือนข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้มีการนัดชาวบ้านเพื่อไปเรียนรู้งานและเรียนรู้วิธีการทำข้าวพองข้าวอบกรอบธัญพืชเพื่อสุขภาพ โดยในการเรียนรู้วิธีการทำข้าวอบกรอบธัญพืชนั้นครูผู้สอน ได้เริ่มการสอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบว่าต้องใช้อะไรบ้าง และยังช่วยแนะนำในเรื่องของวัถตุดิบที่ใช้โรยหน้าหรือวัตถุดิบที่ตกแต่งข้าวอบกรอบธัญพืชให้ดูน่ากินและมีประโยชน์อีกด้วย หลังจากที่ได้เตรียมวัตถุดิบที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนในการวัดตวงวัตถุดิบที่จะทำข้าวอบกรอบธัญพืช และขั้นต่อมาจึงได้เริ่มลงมือที่จะทำข้าวอบกรอบธัญพืชตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น และตกแต่งให้ดูน่าทานมากขึ้น ซึ่งในสูตรการทำข้าวอบกรอบนั้นครูผู้สอนได้สอนสูตรในการทำข้าวอบกรอบธัญพืช 2 ถึง 3 สูตรให้แก่ชาวบ้านเลยทีเดียว

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ได้มีการทำกิจกรรม ETC WEEK เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับร่วมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (กก.ศส.ปชต.) โดยในการดำเนินกิจกรรมข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำิเนินงานของ ศส.ปชต. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนประชาธิปไตอย่างไร และนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (กก.ศส.ปชต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตำบลชุมแสง เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย การประชาสัมพนธ์และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง

ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 มีการเตรียมจัดและจัดตกแต่งบูธเพื่อขายสินค้าประจำตำบล และได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในงาน U2T for BCG BRU โดยสินค้าที่ตำบลชุมแสงจัดจำหน่ายคือข้าวพอง ข้าวอบกรอบธัญพืชเพื่อสุขภาพที่ไม่ได้ใช้น้ำมันแต่เป็นการอบแทน และสินค้าอีกอย่างหนึ่งคือผู้คลุมโซฟาที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน