ข้าพเจ้า นางสาวอุไร กันรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนนี้ ทางทีมงานผู้ปฎิบัติงาน ได้เข้าพบ เจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้ ณ กศน ประจำตำบลเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม ECT Week และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ECT ทางทีมงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดแสดงบูธสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สินค้าที่จัดแสดงคือ คุกกี้มัลเบอรี่ ข้าวเกียบมัลเบอรี่ และวุ่นมัลเบอรี่ ทีมงานร่วมกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อมาจัดแสดงและจำหน่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์