ข้าพเจ้า นางสาวปิยดา เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิต เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่  14-18  กันยายน  2565  ที่ผ่านมา ทางคณะปฏิบัติงานประจำตำบลส้มป่อยได้ลงพื้นที่จัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงาน “ชม ชิม ช๊อป แชร์ U2T for BCG BRU fair”   มหกรรมจำหน่ายสินค้าที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและวัสดุเพาะพืชย่อยสลายได้

หลังจากนั้นคณะผู้ปฏิบัติงานได้รวบรวมข้อมูล TCD ทั้ง 10 ประเภท ไว้ เพื่อนำมาสรุปในรูปเล่มรายงาน มีข้อมูลดังนี้

เกษตร 148คน
รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 34,000บาท
พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 1,000ไร่

พืช 145ชนิด
ส่วนใหญ่ ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ใช้เป็นยา และเพื่อจำหน่าย

สัตว์ 60ชนิด
ส่วนใหญ่ใช้เป็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อจำหน่าย และเป็นอาหาร

อาหารประจำถิ่น 98รายการ
แบ่งเป็น อาหารคาว 75.51% อาหารหวาน 24.49%

แหล่งน้ำ 20รายการ
แยกเป็น หนอง13รายการ
คลอง 12รายการ
อ่างเก็บน้ำ 2รายการ
อื่นๆ 1รายการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5รายการ
ส่วนใหญ่เป็น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม หัตถกรรม และการเกษตรเกี่ยวกับพืช

ที่พัก 2รายการ
แบ่งเป็น โรงแรม และรีสอร์ท

ร้านอาหาร 13รายการ
ราคาโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ถูกกว่า 100บาท

หลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้ว จึงได้นำมาทำการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ โดยรูปเล่มโครงการประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ดังนี้

 

รูปเล่มรายงานที่เสร็จสมบูรณ์ 😂😂

 

วีดีโอสรุปโครงการ 📸