ข้าพเจ้า นางสาวอรัญญา กุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ประเภทบัณฑิต ประจำตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลTCD,จัดกิจกรรม ECT WEEK และการจัดบูธขายสินค้า โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลศรีภูมิ ได้ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า(มีดสะนากและมีดกริช)ได้แก่เหล็ก ถ่าน ใบตัดเหล็ก ตะไบแบน ตะไบสามเหลี่ยม กระดาษทราย กาวร้อน ไปมอบให้แก่กลุ่มหัตถกรรมตีเหล็ก ที่บ้านติม หมู่ที่7 และควบคุมดูกระบวนการผลิตการสินค้า ออกแบบแพ็คเกจ ออกแบบลายสติกเกอร์ เพื่อพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าที่ระลึกตามที่วางแผนไว้ และจัดทำช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Shoppee

ในระหว่างวันที่ 1-12 ทีมงาน U2T ประจำตำบลศรีภูมิ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล TCD โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ซึ่งมีข้อมูลในการสำรวจทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ครบจำนวน 500 ข้อมูล ตามเป้าหมายโครงการ

นที่ 5-9 กันยายน 2565 นางนุจรีย์ ส่องสพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระสัง มอบหมายครู กศน.ตำบลศรีภูมิ และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ศรีภูมิ ประสานงานให้ข้อมูล การลงพื้นที่ของบัณฑิตและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แล้วทำแบบทดสอบ และได้รับใบ Certificate

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ทีมงานประจำตำบลศรีภูมิได้จัดบูธเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและ ″ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.