ดิฉันนางสาวนิตยา พยุงกลาง ประเภท บัณฑิต ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : MS24-2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนกันยายน ได้มีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อไปเก็บข้อมูลTCDในพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มากรอกลงในระบบตามหัวข้อที่ได้วางแผนการกระจายกันเก็บข้อมูลภายในกลุ่ม

ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อปฏิบัติภารกิจ”ECT WeeK ” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.

ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ไชเท้าดอง กล้วยกวน และนำสินค้าประจำตำบลมาขายเพิ่มเติมคือ กล้วยเบรคแตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ทางตำบลเรายังได้มีทำโลโก้สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดตามสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ FACEBOOK LINE SHOPEE เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น