การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG)
นางสาวปพิชญา ศิลปักษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกว่าน

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “ECT Week” โดยได้ทำงานร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยดำเนินการผ่านกระบวนการศึกษาชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาและทดสอบความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน Civic Education

 

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD  ที่ยังไม่ได้เก็บ โดยลงพื้นที่ไปยัง หมู่1 บ้านโคกว่าน หมู่2 บ้านโคกสระ หมู่3 บ้านหนองถนน  และหมู่4 บ้านสมจิต เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำประจำท้องถิ่น

 

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้เข้าร่วมงาน U2T for BCG BRU Fair โดยได้จัดสถานที่และนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สัญจรไปมาภายในงานเตรียมซ้อมปริญญาในมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการออกวางขายสินค้านั้นมีผลดีก็คือผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อและจับต้องสินค้าได้

 

คลิปวิดีโอประจำเดือนกันยายน