สวัสดีครับ ชื่อนายพงษ์ศักดิ์ จงกรด ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน

ก่อนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ทีมโคกว่านได้ประชุมภายในกลุ่มเพื่อทำผลิตพันธ์เปลี่ยนแปลงสินค้าเพื่อไปจำหน่ายในงาน U2T for BCG BRU Fair. อย่างมีประสิทธ์ภาพและคุณภาพอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG

     ตำบลโคกว่าน ตั้งอยู่ ถนน ละหานทราย – นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลโค่กว่านตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่ราบภูเขาไฟเขาอังคารที่ดับสนิทแล้ว จึงทำให้ดินในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด อีกทั้งบริเวณตำบลโคกว่านเป็นบริเวณที่สามารถระบายน้ำได้ดี ส่งผลให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ พืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งอาหารและเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงประชาชนบ้านสมจิตได้มาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านสมจิตรตำบลโค่กว่านนำจุดแข็งด้านทรัพยากรที่ตรงเองมีบวกกับความขยันของคนในชุมชนมาเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตข้าวตอก ข้าวพองและไข่เค็มลาวา ในเบื้องต้นคนในชุมชนได้มีการทดลองการทำและใช้เวลาในการปรับปรุงให้เข้ากับแผนธุรกิจที่จัดไว้โดยใช้วิถีและวัฒนธรรมชุมชนเป็นพื้นฐานจนเกิดความสำเร็จ สะสมประสบการณ์ องค์ความรู้จนเกิดความชำนาญจนเกิดมาเป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมของบ้านสมจิตร จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายมากขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด และต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการหลายๆแบรนด์ ดังนั้นบ้านสมจิตรจึงต้องมีมาตรฐานและรักษามาตรฐานการผลิตให้เป็นเอกลักษณ์และวิถีชุมชนไว้ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือการเพิ่มการผลิตวิสาหกิจชุมชนนั้นควรจะต้องคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานการผลิตความสดความสะอาดปลอดภัยให้มีมาตรฐานรองรับเช่นมาตรฐานของอย. เพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันเพิ่มตลาดแต่อาจจะต้องลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้แก่รัฐวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งปรับปรุงอาคารโรงเรือนการป้องกันฝุ่นละออง หรือเสียงที่มารบกวนเพื่อนบ้านควรอีกทั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตต่างๆหรือนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนการตลาดออนไลน์ บรรจุภัณฑ์ให้มีความสุขสวยงามได้มาตรฐาน มีแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของคู่แข่งมาและนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2565

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำรวจบริบทของชุมชน โดยมีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมกัน โดยต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด 500 ข้อมูล ดังนั้นจึงได้แบ่งให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคนละ 50 ข้อมูล ซึ่งตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอละหานทรายประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ตำบลโคกว่านมีความร่มรื่น อีกทั้งลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีหลังคาเรือนทั้งหมด 1,124 หลังคาเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ทางทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “ECT Week” โดยได้ทำงานร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยดำเนินการผ่านกระบวนการศึกษาชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาและทดสอบความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน Civic Education

วันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 ทางทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้เข้าร่วมงาน U2T for BCG BRU Fair โดยได้จัดสถานที่และนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้สัญจรไปมาภายในงานเตรียมซ้อมปริญญาในมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการออกวางขายสินค้านั้นมีผลดีก็คือผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อและจับต้องสินค้าได้