ดิฉัน นางสาวรัตน์ บุญทัน ประเภท ประชาชน ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร MS15-2:โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) 

วันที่ 7 กันยายน 2565 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ กศน.ได้สอบถามกลุ่มผู้นำและคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลป่าชัน พูดคุยบทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนสร้างยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างเครือข่ายพลเมือง(ECT Week)


การลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลTCD

วันที่10 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบล ได้นัดประชุมออนไลน์ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานออกบูธ

วันที่14 กันยายน 2565 ได้เตรียมสถานที่ออกบูธ

วันที่15-18 กันยายน 2565 ดิฉันและสมาชิกในกลุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรม“ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน”U2T for BCG BRU FAIR”มหกรรมจำหน่ายสินค้าจัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการ U2T for BCG

 ทางตำบลได้นำเอาผลิตภัณฑ์ประจำตำบลป่าชัน ไปว่างจำหน่ายในงานนี้อีกด้วยค่ะ