ดิฉัน นางสาววรรณศรี จันทร์บุปผา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฎิบัติงานในเดือนกันยายนผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานใน ECT Week และลงพื้นที่จัดทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์คือคำเฟลกและผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยให้มีจำนวนเพียงพอในการจำหน่าย โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานพร้อมจำหน่าย และจัดจำหน่ายออกบูทในมหาวิทยาลัย วันที่ 15-18 กันยายน และมีการตอบรับจากผู้บริโภคถือว่าอยู่ในระดับที่ดี การจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

สามเดือนที่ผ่านมา โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ได้ดำเนินการพัฒนาตำบลเมืองไผ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสินค้าภายในตำบล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ คณะอาจารย์ประจำตำบลพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชม วิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของตำบลร่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง