ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ หอมนวน ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายนนี้ ดิฉันได้ลงพื้นที่ในการลงบันทึกข้อมูล TCD ภายในตำบลกันทรารมย์ตามหัวข้อที่ได้กำหนดให้ เเละในวันที่ 5-9  กันยายน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทางคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คส.ปชต.) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อปฏิบัติภารกิจ”ECT Week ” ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. เเละได้เข้าสอบถามข้อมูลกับทางคนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันว่ามีความสอดคล้องกับประชาธิปไตยเพียงใด เเละจัดทำรายงานสรุปส่งให้ทางศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ในเขตพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ต่อไป

 

ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกันทรารมย์  ได้มีการจัดบูธเพื่อจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ไชเท้าดอง กล้วยกวน และนำสินค้าประจำตำบลมาขายเพิ่มเติมคือ กล้วยเบรคแตก ปลาร้าบอง เเละกล้วยนึ่งมาขาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

นอกจากนี้ทางตำบลเราได้มีการจัดทำเเบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อเป็นที่จดจำเเก่ลูกค้า เเละจัดทำช่องทางการขายออนไลน์ในหลายช่องทางเพื่อความสะดวกเเก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้เเก่ Facebook Line Shopee

 

 

https://youtu.be/dBy096CSHnY