ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภทประชาชน AG04-1ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG04-1โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ดิฉันนางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะโครงการ 3 เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่่ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และกกการดำเนินงานของ ศส. ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายการทำงานในชุมชน

   

ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยอย่างไร

   

ลงพื้นที่พูดคุยกับ คุณพ่ออุดม ปาปะเก  ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

จัดทำบทสรุปรายงานผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรวบรวมรายงานส่ง