ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ และบ้านโนนสะอาด ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบและติดตามกลุ่มผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG05-1

คณะทำงาน AG05-1 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู ลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือสีธรรมชาติบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด และตัวแทนแต่ละตำบลนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์

คณะทำงาน AG05-1 รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดและจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

คณะทำงาน AG05-1 เข้าอบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ในระบบ CIVIC

คณะทำงาน AG05-1 ร่วมออกแบบโปสเตอร์และโลโก้ประจำตำบล

คณะทำงาน AG05-1 ได้ประสานงานไปยังตัวแทนตำบลและเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์วินัย เพื่อดำเนินการติดต่อจัดทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ประจำตำบล

คณะทำงาน AG05-1 ออกบูธมหกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG BRU Fair

คณะทำงาน AG05-1 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู ลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือสีธรรมชาติบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด และตัวแทนแต่ละตำบลนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์

คณะทำงาน AG05-1 ร่วมออกแบบโปสเตอร์และโลโก้ประจำตำบล

คณะทำงาน AG05-1 ได้ประสานงานไปยังตัวแทนตำบลและเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์วินัย เพื่อดำเนินการติดต่อจัดทำบรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์ประจำตำบล

ณะทำงาน AG05-1 ออกบูธมหกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG BRU Fair

ในส่วนของการฝึกทักษะ เรียนออนไลน์และทำแบบทดสอบในระบบ CIVIC ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน
  2. ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนากลุ่มและการต่อยอดกลุ่มในอนาคต
  3. ได้เรียนรู้ถึงการมีทักษะกระบวนการทำงานผ่านระบบออนไลน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนกันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG05-1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมแผนการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่และผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  2. การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Instagram Tiktok และ Shopee อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการขายทำให้สินค้าถูกนำเสนอได้ง่ายและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง
  3. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหมดให้กับชุมชนเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ