ดิฉัน นางสาวชนัฐดา หลวงมัจฉา ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG ประจำพื้นที่ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนกันยายน

 • ทีมงาน U2T ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน
 • คณะทำงาน AG05-1 รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดและจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด
 • คณะทำงาน AG05-1 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม
 • คณะทำงาน AG05-1 จัดบูทกิจกรรมเพื่อแสดงสินค้าและขายสินค้าผ้าไหม,ผ้าคลุมไหลสีธรรมชาติบ้านคู
 • ตัดต่อ VDO ประจำเดือน

 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม

 

 

 

 

 ในส่วนของการฝึกทักษะ เรียนออนไลน์ในระบบ PBM โดยหลักสูตร U2T For BCG สำหรับเรียนรู้เพิ่มทักษะด้าน BCG และความเป็นผู้ประกอบการ

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้​เรียน​รู้ถึงเทคนิควิธีการขายสินค้าให้ขายสินค้า
 2. .​ทําให้​กลุ่ม​สมาชิก​ทอ​ผ้าไหม​มี​ราย​ได้เสริม​เพิ่ม​ขึ้น​มา​มาก​ขึ้น
 3. ได้​เรียน​รู้การย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนกันยายน 2565 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG05-1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมแผนการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่และผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 2. การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Instagram Tiktok และ Shopee อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการขายทำให้สินค้าถูกนำเสนอได้ง่ายและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง
 3. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหมดให้กับชุมชนเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
 4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ