ดิฉัน นางสาวจิตรเลขา เจนไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมเดือนนี้
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม บ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เข้าร่วมอบรมการย้อมไหม และการย้อมเส้นกก เส้นธูปจากสีธรรมชาติ ณ บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เข้าร่วมอบรมการออกเเบบลายผ้าไหม และลายเสื่อ นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ณ บ้านส้มกบ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

 

เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครง U2T ภายใต้กิจกรรม ECT WEEK ที่มาปฏิบัติงานใน พื้นที่ อำเภอนาโพธิ์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2565 จะเป็นกิจกรรมรู้จัก ศส.ปชต ณ กศน.แต่ละตำบล เวลาประมาณ 09.00 – 11.00 น. และจะมีการให้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้ความรู้ประชาชนภายในชุมชนในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในเรื่อง “ การเมืองเรื่องใกล้ตัว ”

วันที่ 7 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่อง “ ผู้แทนที่พึงประสงค์ ”

– การเลือกใครเป็นผู้แทนของเรา ควรมีปัจจัยอะไรบ้าง

– ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนหรือไม่อย่างไร

– คุณสมบัติของผู้แทนที่ท่านต้องการมีอะไรบ้าง

– ท่านอยากให้ผู้แทนทำหน้าที่อะไร

วันที่ 8 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่อง “ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นการระดมความเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่วมกับกรรมการศูนย์เพื่อจัดทำสรุปรายงาน