ดิฉัน นางสาวจุฬาลักษณ์ พร้อมศรี  ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ลงปฏิบัติงานในตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร AG13-2 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ได้ดำเนินการติดตามผลการพัฒนาสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดจำหน่ายและเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าในส่วนต่าง ๆ

เข้าร่วมอบรมที่ตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้และทดลองทำการย้อมสีธรรมชาติของ กก ไหล ผือ ต้นทูป เพื่อนำไปทอเสื่อให้เป็นสีธรรมชาติ

   

ลงพื้นที่บ้านส้มกบ ตำบลมะเฟืองเพื่อไปเก็บหาวัตถุดิบมาทอเสื่อ คือ ต้นธูป เพื่อที่จะนำมาทอเสื่อจากต้นธูป ที่ได้ความรู้ใหม่จากตำบลตูมใหญ่ที่แนะนำว่าต้นธูปสามารถนำมาทอเสื่อได้ ทางตำบลมะเฟืองจึงได้ไปเก็บต้นธูปในเขตชุมชนมาทดลองทอเสื่อจากต้นธูป

เข้าอบรมที่ตำบลบ้านคู ในการทอผ้าและการใช้ไหมย้อมสีธรรมชาติ การทดลองย้อมสีจากดอกไม้

   

เข้าอบรมตำบลบ้านจานในส่วนการย้อมไหมและกกโดยใช้สีธรรมชาติ โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้

       

ได้จัดอบรมของตำมะเฟือง ในเรื่องการออกแบบลาย เพื่อที่จะได้ลายผ้าหรือลายเสื่อใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใครไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ให้เป็นลายเอกลักษณ์ของตำบล โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้กับคนในชุมชนและผู้มาเข้าร่วมอบรม

ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายให้ไปติดต่อร่วมกับ กศน. ในเรื่องการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ (U2T & ECT)

   

อบรมการขอมาตรฐานผ้าไหมที่ตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ที่บูท U2T ตำบลมะเฟือง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565

วิดีโอในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565