เขียนโดย : นฤมล อัดศรี

AG13-2 การอบรมและการออกบูธจำหน่ายสินค้า ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์   

ข้าพเจ้านางสาวนฤมล อัดศรี ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ประเภทประชาชน AG13-2 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายน เดือนสุดท้ายของการดำเนินโครงการ U2T for BCG ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมการย้อมด้ายสีธรรมชาติ การย้อมไหมสีธรรมชาติ การอบรมมาตรฐานผ้าทอมือ และออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตำบล

 

การอบรมย้อมด้ายด้วยสีธรรมชาติ จัดขึ้นที่ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการอบรมได้มีกลุ่มแม่บ้านมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการย้อมด้ายด้วยสีธรรมชาติ มีวัตถุดิบที่จะนำมาย้อมสีธรรมชาติได้แก่ แก่นฝาง ใบสัก แก่นขนุน สะเดา การย้อมสีธรรมชาติสีจะแตกต่างกันทุกครั้งที่ย้อมถึงแม้จะใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันก็ตาม ทำให้เราได้เส้นด้ายที่มีสีสันหลากหลาย

 

การอบรมย้อมไหมสีธรรมชาติ จัดขึ้นที่ บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ การย้อมไหมจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกับการย้อมด้าย โดยกลุ่มแม่บ้านได้นำเปลือกมะยม ดอกอัญชัน มาทำการย้อมไหม ทำให้ไหมมีสีสันสวยงามมากขึ้น

             

การอบรมมาตรฐานผ้าทอมือ จัดขึ้นที่บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ มาให้ความรู้เรื่องการทำมาตรฐานผ้าทอมือ

นอกจากการเข้าร่วมอบรมแล้วข้าพเจ้าพร้อมกลุ่ม U2T ได้ลงพื้นที่ไปหาวัตถุดิบในการทำเสื่อ โดยการไปตัดต้นธูป ที่บ้านส้มกบ ตำบลมะเฟือง

นอกจากนี้กลุ่ม U2T ตำบลมะเฟืองได้เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วิดีโอประกอบ