ข้าพเจ้านายณัฐวัตร คำวันดี  ประเภทประชาชน  AG04-1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG04-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 6 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต ลงพื้นที่ในตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่  บ้านคอกวัว ณ ศูนย์เกษตรแบบพอเพียงของ  พ่ออุดม ปาปะเกเพื่อเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตประจำวัน

ในพื้นที่สวนของ คุณพ่ออุดม ปาปะเก  มีการปลูกพืชพันธุ์หลากหลาย เช่น การปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาตะเพียนการเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่ายการเ

ลี้ยงไก่เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อทำการขายซึ่งการเลี้ยงสุกรและไก่สามารถนำมูลของสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติเพื่อใส่นาข้าวเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมี

นอกจากการเลี้ยงสัตว์ในส่วนของ   คุณพ่ออุดม  ปาปะเก  ยังมีต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นสักทอง ต้นประดู่ ต้นพยุงและต้นไผ่              คุณพ่ออุดมปาปะเกได้กล่าวว่า  ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสถานที่นี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยสารหรือสารเคมี แต่ใช้มูลของสุกรในการดูแลต้นไม้รวมถึงพืชทุกอย่างที่อยู่ในสวนไม่เคยมีสารเคมีมาใช้เป็นปุ๋ย                                                                                                                              หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณพ่ออุดมปาปะเก                                                                                                                    1. การปลูกพืชต้นไม้โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้ปุ๋ยจากสุกร                                                                                                                      2.การปลูกข้าวโดยการปักดำโดยใช้มูลสุกร                                                                                                                                          3. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้หญ้าหวานหรือพืชที่สามารถใช้เป็นอาหารได้