ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์ มั่งไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ และบ้านโนนสะอาด ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผ้าไหมมัดหมี่และผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG05-1

คณะทำงาน AG05-1 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือสีธรรมชาติ  จัดขึ้นที่บ้านหนองดูม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จ. บุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม  ตำบลบ้านคู ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม  จัดที่บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม  ตำบลบ้านคู ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ  จัดที่บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม  ตำบลบ้านคู ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายผ้า จัดที่บ้านส้มกบ ตำบลมะเฟือง  อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับ  นายศิริชาต คุ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโพธิ์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอนาโพธิ์ ร่วมต้อนรับ คณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครง U2T ภายใต้กิจกรรม ECT WEEK ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จะต้องรู้จัก ศส.ปชต ของกศน. แต่ละตำบล และจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย

คณะทำงาน AG05-1 จัดบูท U2T for BCG BRU FAIR  จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมตำบลบ้านคู พร้อมกับออกแบบป้ายสินค้าที่ใช้โชว์ในบูท  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะทำงาน AG05-1 รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด  และจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาด

      ในส่วนของการฝึกทักษะ เรียนออนไลน์ในระบบ PBM โดยหลักสูตร U2T For BCG สำหรับเรียนรู้เพิ่มทักษะด้าน BCG และความเป็นผู้ประกอบการ

       สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่
 2. ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในทีม
 3. ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาช่องทางการขายยของออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นประโยชน์
 4. ได้เรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีขึ้น

  แผนการดำเนินงานต่อไป

  ภายในเดือนกันยายน 2565 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG05-1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

  1. ประชุมแผนการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่และผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  2. การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Instagram Tiktok และ Shopee อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการขายทำให้สินค้าถูกนำเสนอได้ง่ายและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง
  3. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหมดให้กับชุมชนเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ