ข้าพเจ้านางสาว พิมพ์คุณัชญ์ ชาวไร่เงิน  ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG04-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG and Regional Development)

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเสลดพังพอน ร บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มแม่บบ้านบ้านหนองหว้าหมู่11  โดยมีนายพิลาส เหง่าไธสง ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์

 

 

วิธีการทำน้ำมันเขียวนวดสมุนไพรเสลดพังพอน

1.นำใบเสลดพังพอนตัวเมียมาล้างทำความสะอาดและตากให้น้ำแห้ง

2.นำลงไปทอดในน้ำมันมะพร้าว15-20 นาที เพื่อให้น้ำมันจากใบเสลดพังพอนออกมาเป็นสีเขียว

3.กรอกน้ำมันที่ได้จากการทอด ไม่ให้สิ่งเจือปนพักไว้ให้เย็น

4.นำน้ำมันที่พักไว้ ทำการผสมส่วนประกอบต่างๆให้ครบ

5.บรรจุนำมันสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

การเตรียมความพร้อมด้านแพ็คเก็จ

กลุ่มแม่บ้านได้ทำการติดสติ๊กเกอร์แบร์นก่อนจำหน่าย ซึ่งสมุนไพรเสลดพังพอนมีการวางจำหน่ายในศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิิตภัณฑ์สมุนไพรประจำตำบล ร้านค้าชุมชน shoppee