ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านคู

ทีมงาน U2T ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

ทีมงาน U2T รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม C-05-C-06 และจัดทำเอกสารแบบฟอร์ม C-05-C-06

ทีมงาน U2T ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและกลุ่มแม่ๆ ศึกษาดูงาน “การย้อมไหมสีจากธรรมชาติ ทั้งเส้นไหม เส้นด้าย และต้นกก” ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

     

 

ทีมงาน U2T และกลุ่มแม่ๆ ศึกษาดูงาน “การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้า/เทคนิคการทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน ” ณ กลุ่มบ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ทีมงาน U2T และกลุ่มแม่ๆ ศึกษาดูงาน “เข้าร่วมอบรมการย้อมไหม และการย้อมเส้นกก เส้นธูปจากสีธรรมชาติ ” ณ บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

 

ทีมงาน U2T และกลุ่มแม่ๆ ศึกษาดูงาน “การออกเเบบลายผ้าไหม และลายเสื่อ นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ณ บ้านส้มกบ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

 

ทีมงาน U2T ได้ทำการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรม ECT Week ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)และประชาชนในชุมชน

 

ทีมงาน U2T ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ ณ บ้านโคกเมฆ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ทีมงาน U2T และกลุ่มแม่ๆจัดบูทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากตำบลบ้านคู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในส่วนของการฝึกทักษะ เรียนออนไลน์ในระบบ PBM โดยหลักสูตร U2T For BCG สำหรับเรียนรู้เพิ่มทักษะด้าน BCG และความเป็นผู้ประกอบการ ได้ฝึกทักษะครบเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละตำบลการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

2​.​ทําให้​กลุ่ม​สมาชิก​ทอ​ผ้าไหม​มี​ราย​ได้เสริม​เพิ่ม​ขึ้น​มา​มาก​ขึ้น​

3.​ได้รู้จักวิธีทอผ้าลวดลายต่างๆ กรรมวิธีการผสมสีย้อมไหมจากวัสดุธรรมชาติ

4.ได้ทราบถึงกระบวนการทางการตลาดของธุรกิจและแนวทางการวางแผนทางการเงินของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนกันยายน 2565 คณะผู้ปฎิบัติงาน AG05-1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมแผนการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่และผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

2. การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Instagram Tiktok และ Shopee อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการขายทำให้สินค้าถูกนำเสนอได้ง่ายและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง

3. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งหมดให้กับชุมชนเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ