ข้าพเจ้านางสาวพิกุล ก่อเจริญวัฒน์ ประเภทประชาชน ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาปรับปรุงการผลิตเครื่องจักสาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง โดยมีนาย นายสุพี แสนเจ๊ก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และสอนการทำตะกร้าแบบพื้นบ้านให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านแวง เป็นการพัฒนางานหัตกรรมในชุมชน เป็นแนวทางการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านแวงต่อไป

วันที่ 7 กันยายน 2565
ได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่ศูนย์ ศส.ปชต. บ้านแวง โดยมีนายประกอบ แสงกุล ประธาน ศส.ปชต.บ้านแวงและคณะกรรมการ ศส.ปชต.บ้านแวง ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติงาน คณะขับเคลื่อนยุทธศาตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีแบบสอบถามประธานและกรรมการของ ศส.ปชต. ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิธีประชาธิปไตย หรือไม่ คือ มีความสอดคล้องกัน เพราะการดำเนินชีวิตคนในชุมชนอยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วันที่ 9 กันยายน 2565
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาดให้กับประชาชน ตำบลบ้านแวงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ พิชิต วันดี มาให้การอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน พร้อมทั้งเป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าของตำบลบ้านแวงที่กว้างขึ้น เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาดควรคำนึงถึง
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. การขนส่งผลิตภัณฑ์
4. การใช้งานของผลิตภัณฑ์
5. ราคาต้นทุน
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดรูปแบบตราสินค้า รูปแบบสัญลักษณ์
3. กำหนดรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3. รูปภาพผลิตภัณฑ์
4. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
5. ส่วนประกอบที่สำคัญ
6. น้ำหนัก/ปริมาณสุทธิ
7. ราคา
8. สถานที่ผลิต/ผู้ผลิต
9. วันเดือนปีที่ผลิตผล/หมดอายุ
10. ข้อมูลโภชนาการ
11. สัญลักษณ์การรับรองต่างๆ
12. วิธีการใช้งาน
13. คำเตือน ข้อควรระวัง
14. ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
15. เก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความ ระยะทาง เส้นทางการขนส่งและความสะดวกในการขนส่ง การบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันได้ไม่ให้เกิดการชำรุด
การออกแบบผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาต่อเนื่องสม่ำเสมอ บางครั้งอยู่ในกระแสนิยม บางครั้งก็คล้อยตามความนิยม อาจจะมีซ้ำไปซำ้มาตามความสนใจของสังคมเวลานั้น

วันที่ 14 – 18 กันยายน 2565
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนออกบูธขายของ ผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านแวง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ De waeng ได้นำตระกร้าจักสานจากไม้ไผ่ ขนมดอกจอกและขนมฝักบัว ออกขายหน้าบูธ โดยมีผู้ปฏิบติงานทอดขนมฝักบัวที่หน้าบูธ สดใหม่ทุกวัน ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนที่หน้าบูธอย่างดี