ชื่อ นางสาวพิมวิไล ไกรจันทร์ ประเภท ประชาชน ผู้ลงปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG13-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 อบรมเรื่องการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ สถานที่ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-ลงพื้นที่ตำบลมะเฟืองพร้อมกับทีมงาน หาต้นธูปมาทำการย้อมสีธรรมชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2565 อบรมเรื่องการออกแบบลายเสื่อ สถานที่ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
   

วันที่ 4 กันยายน 2565 อบรมใบ Certificate : จากการศึกษาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION

วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) และทำรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ ECT WEEK

วันที่ 9 กันยายน 2565 อบรมเรื่อง มาตรฐานผ้าทอมือ/คลุมไหล่/ผ้าไหม เพื่อทำมาตรฐาน มผช. สถานที่ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบลลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

12 กันยายน 2565 อบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee

วันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 ออกบูธขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์