ดิฉัน นางสาวปิยะธิดา  เดชนอก ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาปรับปรงการผลิตเครื่องจักสาน ลงทะเบียน ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

เปิดการอบรม เวลา ๙.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. พิธีรได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการอบรมจากนั้นได้เชิญอาจารย์ผ้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการพูดถึงแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านแวงและพบปะผู้เข้าร่วมอบรม

จากนั้นพิธีกรได้บรรยายถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสาน ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ คือนายสุภี แสนเจ๊ก

และได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศส.ปชต.ของตำบลบ้านแวง ได้จัดทำรายงานร่วมกับทีมงาน ไปสัมภาษณ์ประธานกรรมการศส.ปชต.และกรรมการ และได้ประสานงานกับครูกศน.ตำบลบ้านแวง พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องการเลือกตั้งในกลุ่มชุมชนในพื้นที่

จากวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มโครงการและเพื่อให้โครงการได้รับประโยชน์จากการจัดจ้างานนี้ขึ้น จึงได้รับการร่วมมือจากทีมงานในการวางแผนและเตรียมงานซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ไปจัดวางจำหน่ายที่บูธของโครงการในระหว่างงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มยอดการขาย และกระตุ้นการบริโภคให้ผู้คนเข้ามาเดินรับชมงานได้อย่างทั่วถึง