ข้าพเจ้า รวิพร นครไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : AG04-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดือนสุดท้ายของโครงการมหาลัยสู่ตำบลในเฟสที่ 2 (ปี 2565)
ในพื้นตำบลนาโพธิ์ได้มีการส่งเสริมและต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่

น้ำมันนวดสมุนไพรสูตรไพลและสูตรเสลดพังพอน


ยาดมสมุนไพร

และลูกประคบสูตรไพลและกัญชา


จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ และจัดจำหน่ายผ่าน
ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ภาพการปฏิบัติงานเดือนกันยายน