ดิฉันนางศรัณย์พร  พลแสน  ประชาชนตำบลบ้านแวง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาปรับปรุงการผลิตเครื่องจักสาน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง

ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศส.ปชต.ของตำบลบ้านแวง ได้จัดทำรายงานร่วมกับทีมงาน ไปสัมภาษณ์ประธานกรรมการศส.ปชต.และกรรมการ และได้ประสานงานกับครูกศน.ตำบลบ้านแวง

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด  ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตำบลบ้านแวงและผ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  คือ  อาจารย์พิชิต  วันดี  การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนพร้อมทั้งเป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าของตำบลบ้านแวงที่กว้างขึ้น  เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาด ควรคำนึงถึง

1.ลักษณะผลิตภัณฑ์

2.กลุ่มเป้าหมาย

3.การขนส่งผลิตภัณฑ์

4.การใช้งานของผลิตภัณฑ์

5.ราคาต้นทุน

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

2.กำหนดรปแบบตราสินค้า  รูปแบบสัญลักษณ์

3.กำหนดรปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์

1.ชื่อผลิตภัณฑ์

2.ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

3.รูปภาพผลิตภัณฑ์

4.ข้อมลประชาสัมพันธ์

5.ส่วนประกอบที่สำคัญ

6.น้ำหนัก / ปริมาณสทธิ

7.ราคา

8.สถานที่ผลิต / ผู้ผลิต

9.วันที่เดือนปีที่ผลิต / หมดอายุ

10.ข้อมลโภชนาการ

11.สัญลักษณ์การรับรองต่างๆ

12.วิธีการใช้งาน

13.คำเตือน  ข้อควรระวัง

14.ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

15.การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง  ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง  เส้นทางการขนส่ง ( ทางบก  ทางน้ำ  หรือทางอากาศ ) การกินเนื้อที่ในการขนส่ง ( มิติความจ  กว้าง  ยาว  สูง )  การบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุด

รออกแบบผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาต่อเนื่องสม่ำเสมอ บ้างก็อยู่ในกระแสนิยม  บ้างก็คลายความนิยม  บ้างก็หวนคืนสู่ความนิยมซ้ำตามความสนใจของสังคมในเวลานั้น

จากนั้นได้รับการร่วมมือจากทีมงานในการวางแผนและเตรียมงาน ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ไปจัดวางจำหน่ายที่บูธของโครงการที่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565

ภาพบรรยากาศและการทำงานในการจัดวางจำหน่ายที่บูธ