ดิฉัน นางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านจาน ม.10 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมัดย้อมสีธรรมชาติ แบบผ้าพันคอ และเข็มกลัดผีเสื้อ จากเศษผ้าไหม

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG09-2


ภาพรวมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านจาน หมู่ 10

     ทีมงาน AG09-2 ถ่ายภาพรวมกลุ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านจาน หมู่ 10 ร่วมกับวิทยากร อาจารย์ประจำโครงการ และทีมงานตำบลมะเฟือง ทีมงานตำบลตูมใหญ่ ทีมงานตำบลบ้านคู


ภาพการเตรียมอุปกรณ์เพื่อทดสอบผ้าก่อนส่งขอมาตรฐาน

จากการอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหม แบบผ้าพันคอ ต้องปฏิบัติตามดังนี้
– ผ้าพันคอต้องมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 15*45 cm.
– ผ้าพันคอต้องมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 170 cm. ไม่รวมชายครุย
– ลักษณะของผ้าต้องสะอาด ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตลอดวันทั้งผืน ประณีต สวยงาม ลวดลายเด่นชัด เส้นด้ายขัดแน่นทั้งแนวเส้นด้ายยืน และแนวเส้นด้ายพุ้ง ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำ และมีผลเสียต่อการใช้งานให้เห็นได้อย่างชัดเจน


ภาพการทดลองแช่ผ้าก่อนส่งขอมาตรฐาน

     ขั้นตอนแรก ล้างผ้าไหมด้วยน้ำเปล่า (น้ำฝน) 1 – 2 น้ำ
ขั้นตอนที่ 2 แช่ผ้าไหมด้วยน้ำกลั่น 15 นาที
ขั้นตอนที่ 3 นำน้ำกลั่นที่แช่แล้วมาตรวจดูคุณภาพของการตกสี ว่าผ่านตามมาตรฐานผ้าหรือยัง โดยการใช้แก้วเปล่าสีใสสามารถมองทะลุได้ นำมาตักน้ำกลั่นที่ได้จากการแช่ผ้า มาวัดดูสีจากการตกสีของผ้า
( หากสียังตกอยู่ ให้นำผ้าไหมของเรามาล้างน้ำเปล่าอีกรอบ และนำไปแช่น้ำกลั่นใหม่ ทำจนกว่าสีจะจางได้มากที่สุด)


ภาพการทดสอบการตกสีของผ้าไหม แบบผ้าพันคอของกลุ่มทอผ้าไหม ต.บ้านจาน


ภาพการนำเสนอโลโก้ บรรจุภัณฑ์และชื่อที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

         ในวันอบรมได้มีการออกความคิดเห็นระดมความคิดกับทางกลุ่มทอผ้าไหม บ้านจาน เรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ ได้ชื่อที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ คือ BANDHAN Silk อ่านว่า บ้านจานซิล แปลว่า ผ้าไหมบ้านจาน
พร้อมเอกสารแนบ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของประธานกลุ่มทอผ้า บ้านจาน


อบรมการออกแบบลาย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. ได้​เรียน​รู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหม แบบผ้าพันคอ
  2. ได้เรียนรู้กระบวนการทดสอบการตกสีของผ้าไหม
  3. ได้​เรียน​รู้เรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดำเนินงานพัฒนาต่อยอดเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ Facebook TikTok Shopee รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านจาน


ภารกิจ ECT WEEK ร่วมกับ กก.ศส.ปชต. ต.บ้านจาน


งานมหกรรมจำหน่ายสินค้า U2T ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์