ดิฉันนางสาวศยามล สุขพิพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG and Regional Development) ประเภท บัณทิต ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในเขตตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์       

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

      ได้มีการจัดอบรม ตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้และทดลองทำการย้อมสีธรรมชาติของ กก ไหล ผือ ต้นทูป เพื่อนำไปทอเสื่อให้เป็นสีธรรมชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

         ได้มีการจัดอบรมที่ตำบลบ้านคู เรื่องการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้า/เทคนิคการทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน กลุ่มโคกเมฆ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

          ลงพื้นที่เตรียมต้นธูป ต้นกก และเปลือกไม้ที่จะใช้ในการอบรมในวันที่ 1 ..

วันที่ 1 กันยายน 2565

          จัดอบรมผ้าไหมมัดย้อมสีธรรมชาติ .บ้านจาน

วันที่ 2 กันยายน 2565

          จัดอบรมการออกเเบบลายผ้าไหม และลายเสื่อ บ้านส้มกบ ซึ่งทีมงาน U2T ตำบลมะเฟือง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม

วันที่ 9 กันยายน 2565

        ได้มีการจัดอบรมการขอมาตรฐานผ้าไหม .บ้านจาน

วันที่ 15-18 เดือนกันยายน 2565

     นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ที่บูท U2T ตำบลมะเฟือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565