นางสาววรรณธิดา จันทรา กลุ่มประชาชน ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดดบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาปรับปรุงการผลิตเครื่องจักสาน

**  ลงทะเบียน  8.00 น. เป็นต้นไป

** เปิดงานเวลา 9.00 น.

จะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

  • พิธีกรพูดเกี่ยวกับโครงการจากนั้นได้เชิญอาจารย์ผู้ดำเนินการขับเคลื่อน

โครงการได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านแวงและได้พบปะผู้เข้าร่วมอบรม

พออาจารย์ได้พูดจบ  ต่อด้วยการเรียนเชิญ นายเชิดศักดิ์ วันทมาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านแวง กล่าวเปิดงาน

-ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับนายก อาจารย์ และผู้ปฎิบัติงาน

-จากนั้นพิธีกรพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสาน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในการทำเครื่องจักสานไม้ไผ่

คือนายสุพี แสนเจ๊ก

-นายสุพี แสนเจ๊ก ได้เล่าถึงที่มาที่ไปในการทำจักสาน ได้พาสานตระกร้า และกระจาดไม้ไผ่

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26 คน 13 หมู่บ้านจะได้ผลิตภัณฑ์ 13 ชิ้น

-จากนั้นได้ให้ความรู้ในเรื่องการย้อมสี   แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

  1. กลุ่มการย้อมสีแบบของนายสุพี
  2. การย้อมสีแบบของตาและยาย

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ไดด้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่ศูนย์ ศส.ปชต. บ้านแวง โดยมีนายประกอบ แสงกุล ประธาน ศส.ปชต.บ้านแวงและคณะกรรมการ ศส.ปชต.บ้านแวง ร่วมต้อนรับผู้ปฏิบัติงาน คณะขับเคลื่อนยุทธศาตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในวันที่ 9 กันยายน 2565
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการตลาดให้กับประชาชน ตำบลบ้านแวง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ พิชิต วันดี มาให้การอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้การถ่ายภาพ มุม และแสงที่เหมาะสมต่อการถ่ายภาพให้สวยงาม เพื่อให้ได้ภาพที่สามารถนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ เป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายสินค้าของตำบลบ้านแวงที่กว้างขึ้น

 

วันที่ 14 – 18 กันยายน 2565
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนออกบูธเพื่อนำสินค้าของตำบลออกนำเสนอ และจำหน่าย ณ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยได้นำตระกร้าจักสานจากไม้ไผ่ ขนมดอกจอกและขนมฝักบัว มีโลโก้ของทีม De waeng เป็นสัญลักษณ์ จำหน่ายในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน