ข้าพเจ้านายสมบัติ  สุวอ ประเภทประชาชน AG06-1 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรAG06-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากฐานให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 และวันที่ 6 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบลได้พาทีมงาน U2T ลงพื้นที่ตำบลศรีสว่างเพื่อจัดกิจกรรมการจักอบรมการทำสมุนไพรแปรรุปให้กับกลุ่มสตรีเพื่อเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลศรีสว่าง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมหัดทำสมุนไพรแปรรูป วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วย มะนาว ขิง เป็นต้น และวิทยากรได้ให้ความรู้และวิธีในการทำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ต่อยอดให้ชุมชนต่อไป และ สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนได้