ข้าพเจ้านายธนวัฒน์ มะหงษ์ ประเภทประเภทประชาชน AG06-1 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตรAG06-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากฐานให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากในวันที่ 5และ วันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกกรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นให้แก่กลุ่มสตรีตำบลศรีสว่าง เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้พาผู้เข้าร่วมอบรมหัดทำสมุนไพรแปรรูป วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วย มะนาว ขิง เป็นต้น และวิทยากรได้ให้ความรู้และวิธีในการทำแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ต่อยอดให้ชุมชนต่อไป และ สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนได้