ข้าพเจ้า นายมงคล คำเรือง ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ประเภทประชาชน พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ได้ดำเนินงานจัดอบรมครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน แปรรูปผ้าไหมจากสีธรรมชาติ ชุมชนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากร คุณแม่วันทนา เพียวงศ์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ จุดประสงค์หลักของการอบรมคือ เรียนรู้วิธีการหรือขั้นตอนการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติและวัตถุดิบที่ใช้ย้อมสี
วัตถุดิบที่ใช้ย้อมสี ได้แก้ ครั่ง ใบส้มเสี่ยว ใบเมียกแอ ใบส้มโมง ใบมะขาม สารส้ม ไหม

ครั่ง
ใบส้มเสี้ยว
ใบส้มโมง

 

วิดีโอประกอบ:ขั้นตอนการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลง TCD

แบ่งทีมการเก็บข้อมูลลง TCD เป็น 3 ทีมด้วยกัน มีโซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ โดยข้อมูลที่ไปเก็บจะมีด้วยกันเป็นหมวดหมู่
มีดังนี้
1.ผู่ที่ย้ายกับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พัก/โรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 8 กันยายน 2565
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านดอนตูมหมู่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 600 ข้อมูลได้แบ่งกันคนละ 60 ข้อมูล
จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในส่วนใหญ่จะเป็นพืชในท้องถิ่นที่ชาวบ้านในชุมชนนิยมปลูก ไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ผลที่ให้ผลบริโภคทั้งคนและสัตว์ เช่นมะม่วง มะยม มะขาม เป็นต้น สัตว์ที่พบในชุมบ้านดอนตูมส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงวัวพื้นเมืองเป็นหลัก

ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.)

“กกต.”จะร่วมดำเนินกิจกรรม U2T ระยะที่สอง ภายใต้ชื่น “ECT Week” โดยให้ U2T ได้ทำงานร่วมกับ ศส.ปชต.ในพืนที่ เพื่อเผยแพร่ความความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวการปกครองระบอบประชาธิประไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่
วัตถุประสงค์

  • สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกรรมการศูนย์
  • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ U2T
  • เรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างพลเมือง
  • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล