วันเสาร์ที่20สิงหาคม พ.ศ2565 ข้าพเจ้านางสาวอชิรญา โพธิ์กลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน U2T for BCG ในความดูแลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet เรื่องการนำเสนอการทำโลโก้ของผลิตภัณฑ์สินค้าของตำบลบ้านยาง และตำบลศรีสว่าง โดยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางมีการนำเสนอโลโก้สินค้าด้วยการนำเอาลวดลายของผ้าไหม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตำบลบ้านยางมาใส่ ซึ่งทำให้ทราบถึงความหมายของโลโก้ที่โดนเด่นของตำบลบ้านยางเพราะตำบลบ้านยาง มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จึงทำให้การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ออกมาในรูปแบบที่น่าพอใจ

เปิดรูปภาพ

วันเสาร์ที่27สิงหาคม พ.ศ.2565 การจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG รอบที่2 เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดผ้าไหมสำเร็จรูป โดยมีชื่อคือ YANDEN silk wear เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่วิธีการกระบวนการแรกจนถึงการขึ้นลวดลาย โดยมีท่านวิทยากคือ นางวันทนา เพียวงค์ เป็นวิทยากรในการย้อมสีธรรมชาติ ข้อดีของสีธรรมชาติ 1. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม 3. วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ 4. การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์ สามารถ ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 5. สีธรรมชาติมีความหลากหลาย ตามชนิด อายุและส่วนของพืชที่ใช้ ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นหรือขั้นตอนการย้อม 6. การย้อมสีธรรมชาติทำให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 7. ความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อมสีกับต้นไม้ ย่อมก่อให้ เกิดความรัก ความหวงแหน และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์ และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

เปิดรูปภาพ

วันศุกร์ที่26สิงหาคม พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มีการลงพื้นที่สำรวจและ เก็บข้อมูล TCD ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีหัวข้อคือผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น โดยเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ บ้านโนนขี้เกลือหมู่2 บ้านเพียแก้วหมู่4 บ้านยางน้อยหมู่1 บ้านยางใหญ่หมู่6 และบ้านสระบัวหมู่17

วันศุกร์ที่9กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางได้รับมอบหมายให้จำทำ ECT WEEK โดยการดำเนินการสามารถสอดแทรกร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ในทําการลงสํารวจข้อมูลในแต่ละวัน แบ่งเป็น วันที่ 5 ถึง 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เป็นการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 5 คน และสรุปประมวลผลลงแบบรายงานของแต่ละวัน โดยการลงพื้นที่ ECT WEEK วันที่ 5 ถึงวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565โดยวันที่ 5เดือนกนัยายน พ.ศ.2565 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านยางได้ลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลบ้านยางและประสานงานกับครูประจำ กศน. และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านยาง ได้รับการประสานงานจาก 1.คุณพิชญ์ สิทธ์เสือ ตำแหน่งประธานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านยาง 2.คุณธวัชชัย รบรัมย์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ   3. นางสาวนุสรา อินตา ตำแหน่งกรรมการ โดยการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชาวบ้านตำบลบ้านยาง ได้มีการทำการเกษตรในครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในชุมชนโดยยึดหลักความพอเพียง จากการพูดคุยกัน นางเดือนเพ็ญ โพธิ์กลาง ได้อธิบายถึงการดำรงชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือมีเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย   และฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ – ลิสต์รายการของที่จำเป็นต้องซื้อ และเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่าและมีประโยชน์ มีการจดบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้ายมีเป้าหมายในการออม จากนั้นจึงกำหนดรายจ่ายในแต่ละวัน แล้วจึงประหยัดรายจ่ายด้วยการจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้  การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการคือ ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับ สังเกตได้จากการให้ความร่วมมือในการออกไปเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือกำนัน ชาวบ้านตำบลบ้านยางก็มีการออกไปใช้สิทธิกันทั้งตำบล จากการพูดคุยกับตัวแทนบ้านม่วงเหนือถึงลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ชาวบ้านต้องการว่าควรมีลักษณะอย่างไร นางเบญจมาศ เสโส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนขี้เกลืออธิบายว่าต้องการผู้นำที่มีเหตุผล มีจิตสาธารณะคิดเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตนและใจกว้างพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

เปิดรูปภาพ

วีดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565