ข้าพเจ้านายฉัตรชาย แสงไธสง ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG11-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมอบรมการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ สถานที่จัดกิจกรรม ณ ร้านวันทนาไหมไทย ตำบลบ้านยาง อำาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ครั่งเป็นแมลงสีแดงขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงเช่น ก้ามปู พุทรา สะแก และส่วนของครั่งที่ใช้ในการย้อมสีคือ ยา ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง มีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาล ครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ

ครั่งสด เป็นครั่งดิบที่เมื่อกะเทาะดูจะพบน้ำเมือกสีแดงหรือที่เรียกว่า เลือดครั่ง ซึ่งประกอบด้วยตัวครั่ง และไข่ที่ยังไม่ฟักตัว ซึ่งครั่งชนิดนี้จะซื้อขายกันในช่วงต้นฤดูกาลผลิต

ครั่งแห้ง เป็นครั่งดิบที่ได้ผ่านการตากแห้งหรือเก็บรักษาจนน้ำเมือกสีแดงแห้งแล้ว

 

คณะอาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทีมU2Tตำบลบ้านยาง ได้ดำเนินกิจกรรมECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ตำบลบ้านยาว ทําการสํารวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 6 กันยายน65 ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงใน แบบรายงานของแต่ละวันโดยท่าการลงพื้นที่ปฏิบัติ งานECT WEEKภายในวันที่ 5-9 กันยายน 65โดยวันที่ 5.65 คณะU2Tทําการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครู กศน.ผู้ใหญ่บ้านของตำบลบ้านยางและได้รับการประสานงานจาก1.คุณพิชญ์ สิทธ์เสือ ตำแหน่งประธานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านยาง 2.คุณธวัชชัย รบรัมย์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ   3. นางสาวนุสรา อินตา ตำแหน่งกรรมการ    และลงพื้นที่ยังหมู่บ้านต่างๆของตำบลบ้านยางเพื่อเก็บข้อมูลและสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำใบงานของแต่ละ วันส่งครูกศน.กับอาจารย์ประจำตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565