บทความการปฏิบัติงานและลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน
เขียนโดย นางสาวเกศกนก นวนไธสง ประเภท ประชาชน หลักสูตร  AG11-2
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ข้าพเจ้า นางสาวเกศกนก นวนไธสง ผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)
ประเภทประชาชนทั่วไป พื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนกันยายนนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ทำตามกำหนดแผนงานที่อาจารย์ประจำตำบลได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ดังนี้

1.ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและ เก็บข้อมูล TCD ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูล TCD ครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย

2.ร่วมจัดกิจกรรมการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และกิจกรรมการทำโคมไฟจากรังไหม

3. คณะอาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทีมU2Tตำบลบ้านยาง ได้ดำเนินกิจกรรมECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ตำบลบ้านยาว ทําการสํารวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 6 กันยายน65 ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงใน แบบรายงานของแต่ละวันโดยท่าการลงพื้นที่ปฏิบัติ งานECT WEEKภายในวันที่ 5-9 กันยายน 65โดยวันที่ 5ก.ย65 คณะU2Tทําการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครู กศน.ผู้ใหญ่บ้านของตำบลบ้านยางและได้รับการประสานงานจาก1.คุณพิชญ์ สิทธ์เสือ ตำแหน่งประธานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านยาง 2.คุณธวัชชัย รบรัมย์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ 3. นางสาวนุสรา อินตา ตำแหน่งกรรมการ และลงพื้นที่ยังหมู่บ้านต่างๆของตำบลบ้านยางเพื่อเก็บข้อมูลและสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำใบงานของแต่ละ วันส่งครูกศน.กับอาจารย์ประจำตำบล

4. จัดเตรียมสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ในการออกบูทและออกบูธจำหน่ายสินค้าในวันที่ 14-18 กันยายน 2565
จากการปฏิบัติงานในโครงการ U2T for BCG ซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น เป็นการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและเป็นที่รู้จัก มีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆในครั้งนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือให้การดำเนินงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี