โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ(BCG U2T For BCG)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG14-2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสองห้อง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียนบทความ: นางสาว นิภา ทวัญเวศ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565

วันที่5กันยายน2565ลงพื้นที่เข้าพบ กก.ศส.ปชต.กศน.ประจำตำบลสองห้องตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ(U2T&ECT)สมาชิกU2Tได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ศส.ปชต.เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ เพือจัดทำผลสรุปรายงานส่ง ศส.ปชต.9ตามหัวข้อดังนี้

“การเมืองเรื่องใกล้ตัว

-การเมืองเรื่องใกล้ตัว

-วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

“ผู้แทนที่พึงประสงค์”

-การจะเลือกใครเป็นผู้แทนของเรา ควรมีปัจจัยอะไรบ้าง

-ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนอย่างไร

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

-การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

“ระดมความเห็น”

-ระดมความเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกรรมการศูนย์เพื่อจัดทำสรุปรายงาน

 

 

ลงพื้นที่ออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบลสองห้องพร้อมสมาชิกU2T ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

-กล้วยผง