ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายเชียร อะรัญ

ประเภท ประชาชน

หลักสูตร AG14-2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน พ.ศ.2565

โครงการ U2T for BCG ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  AG14-2

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การออกบูธจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลแต่ตั้งวันที่ 15-18 กันยายน 2565

ออกบูธจำหน่ายสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า และรวมถึงการโปรโมทผลิตภัณฑ์การแปรรูปกล้วยผง และ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การออกบูธแสดงถึงสินค้าและบริการสามารถสร้างประโยชน์ ต่างๆ ได้มากมายดังต่อไปนี้

1.การออกบูธแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือการบริการ

2.ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย

3.ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่

4.ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า