ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายกิตติพงษ์ พึ่งแดง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG14-2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสองห้อง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ U2T for BCG ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG14-2

สวัสดีครับพวกเราชาว U2T ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครื่อข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

บทบาทหน้าที่ของ ศส.ปชต.

  1.  บริหารจัดการศูนย์ฯ (การประชุม/วางแผน/ประสานงาน ฯลฯ)
  2.  ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ฐานพลังมวลชน และประชาชนกลุ่มต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีพฤติกรรมเป็นพลเมือง
  3.  สร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ให้มีจำนวนมากขึ้น และมีการทำงานร่วมกันจะเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงมหาศาล
  4. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีพลเมืองจำนวนมากจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบ ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้เหตุผลบนความแตกต่าง เคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีวินัยและความรับผิดชอบ ฯลฯ)
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบล
  6.  มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น

(1) รวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งเช่น สถานที่เลือกตั้ง รายชื่อผู้เคยเป็น กปน. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ สถิติบัตรดี บัตรเสีย เรื่องร้องเรียนฯลฯ

(2) แสวงหาและพัฒนา กปน. มืออาชีพจากเครือข่ายพลเมืองฯ

(3) เตรียมพลเมืองสนับสนุนการเลือกตั้ง เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ /ออช./เครือข่ายการข่าว ฯลฯ