บทความประจำเดือนกันยายน 2565

กลุ่ม ED18-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวมินตรา ทองดี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการในเดือนกันยายน

วันที่ 27-28 สิงหาคม  2565 ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านยาง ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับต้นหม่อน โดยวิทยากรนายสุริเยนทร์ สมบูรณ์ ซุึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ และคณะผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้ในการทำกระดาษกระสาโดยสาธิตการทำเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น

 

วันที่ 3-4 กันยายน 2565 ได้มีการจัดอบรมให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายสามัลเบอร์รรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านยาง ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาหร่ายมัลเบอรี่ โดยวิทยากร อ.ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิติ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารเเละเเปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงานร่วมดำเนินกิจกรรมรู้จักส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ณ กศน.ตำบลเย้ยปราสาท โดยมีครูกศน.ตำบล กับคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T เข้าพบกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกับชุมชน และลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

วันที่ 10 -11 กันยายน 2565 อบรมตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และอบรมการขายสินค้าออนไลน์ โดย อาจารย์ ปุริมปรัชญ์ อำพัน คณะศิลปศาสตรบูรณการ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านยาง ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 สมาชิกทุกคนเข้าร่วมงาน โดยได้นำผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่แปรรูปและสาหร่ายมัลเบอร์รี่ไปจำหน่ายที่งาน “ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเวลา 9.00 – 18.00

 

วีดีโอประจำเดือนกันยายน