บทความประจำเดือนกันยายน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

ตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายกันต์ฏพล  พลเดช ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิต ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำรวจและเก็บข้อมูล TCD เพิ่มเติม หมู่ที่ 9 ตำบลบุกระสัง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การส่งเสริมกลุ่มชุมชนในการประดิษฐ์แปรรูปผ้าขาวม้าและเหรียญโปรยทานจากผ้าขาวม้า โดยมีคุณบรรดิษย์ ขวาโยธา ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เป็นเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยโครงการ U2T for BCG ของตำบลบุกระสัง ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับความสนใจจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถผนวกและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาชุมชนของตำบลบุกระสังในด้านการสร้างอาชีพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมการอบบรมปฏิบัติการประดิษฐ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า โดยมีคุณน้อย เดชสำโรง ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลบุกระสัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ภายในการอบรมได้มีการสอนและฝึกทำกาประดิษฐ์ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ภายในงานการอบรมนั้นเองก็ยังได้มีการระดมความคิดในเชิงการประดิษฐ์อย่างไรให้เกิดความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากของที่มีอยู๋ในตลาด เพื่อให้เกิดกลยุทธ์สร้างความแตกต่างทางการตลาด (Market Differentiation)

 

วันที่ 2 กันยายน 2565 เข้าอบรมออนไลน์ ECT Week โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กศน. และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ U2T และผ่านการทดสอบหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education

วันที่ 3-4 กันยายน 2565 อบบรมปฏิบัติการประดิษฐ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า โดยมีคุณน้อย เดชสำโรง ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลบุกระสัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

4 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ประชุมออนไลน์ทีมปฏิบัติงานตำบลบุกระสัง เพื่อวางแผนจัดการอบรมและการดำเนินงานให้ครบถ้วน

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 เนื่องในสัปดาห์ ECT ได้เข้าร่วมการอบรมและร่วมบันทึกข้อมูล ร่วมกับศส.ปชต.ตำบลบุกระสัง  และกศน.ตำบลบุกระสัง ในหัวข้อประชาธิปไตยและเศษรฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยได้รับการอบรม ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบตำบลบุกระสัง และลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงได้ลงพื้นที่ที่ไร่ศรีทองสุข ซึ่งเป็นโมเดลการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว หรือ โคก หนอง นา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของไร่ให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นความคิดในการประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชาวบ้านประชาชนทั่วไป ซึ่งทางไร่ศรีทองสุขเองก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ ผลลัพธ์จากการลงพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง ต้องเช่าที่ในการพำนักอาศัยและทำไร่ทำสวน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อหลักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพเพียง โดยเฉพาะในด้านผลผลิตของการเกษตรก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางครั้ง ส่งผลให้รายได้ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน อีกทั้งความรู้ในด้านเกษตรกรรมที่ต้องมีการอัพเดต รวมไปถึงเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่กล่าวมาได้

วันที่ 11 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. กรนาริน สาริยา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ภายในการอบรมได้ให้ความรู้ใเนรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดออนไลน์ โดยเน้นไปในเรื่องการนำเสนอรูปภาพบนสื่อออนไลน์ โดยมีการทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกและลองปฏิบัติจริง

วันที่ 12 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทานจากผ้าขาวม้า โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนงค์ ทองเรือง อาจารย์วิชาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยจาการอบรมนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ตำบลบุกระสังใหม่ โดยใช้หลักการกำหนดสีฟ้าจากลายผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นสีของตำบลบุกระสัง ประกอบกับการออกแบบในไสตล์มินิมอล ให้เกิดความทันสมัยและสากล เพื่อเพิ่มความสนใจให้แก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

ในช่วง 13.00 น. ได้เข้าร่วมอบรมการทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ผ่านช่องทาง Facebook Live เพื่อการดำเนินการลงขายสินค้า (Listing) ในแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายให้แก่ผลิตภัณฑ์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 กลุ่ม U2T for BCG ตำบลบุกระสังได้ออกบูธจำหน่ายสินค้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อต้องการทดสอบสินค้าและตลาดเพื่อพัฒนาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final product) โดยได้รับเสียงตอบรับและความสนใจเป็นอย่างมาก ยอดขายและรายได้บรรลุมากกว่าเป้าหมายของโครงการคือมากกว่าร้อยละ 10

วันที่ 18 กันยายน 2565 รวบรวมเอกสารและสรุป ECT นำส่งกศน.ตำบลบุกระสัง