ข้าพเจ้า นายธราธิป สงวนแบบ  ประเภทประชาชน ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ED17-2 คณะครุศาสตร์ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองไผ่  ได้นัดหมายกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อทำกิจกรรม ECT Week เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมช่วยกันระดมความคิดเพื่อทำสรุปรายงานผลร่วมกัน

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองไผ่  พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดการประชุมอบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแบบฟอร์ม C-06

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T FOR BCG พร้อมทั้งบัณฑิตและประชาชน ได้ทำการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าออกสู่ตลาดทั้งกล้วยอบแดด เสื่อกก ตามเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” งาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และช่วยกันระดมความคิดเพื่อทำสรุปใบรายงานผลและนําสงใบสรุปการลงพื้นที่รวมทั้งได้จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบฟอร์ม C-05 และแบบฟอร์ม C-06 พร้อมจัดบูธเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

และเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T FOR BCG พร้อมทั้งบัณฑิตและประชาชน ได้ร่วมกันสรุปผลโครงการและผลกระทบภายในภาพรวม