ED09-2 การปฎิบัติงานและออกพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล TCD ประจำเดือน กันยายน 2565 และการออกบูธ(booth)จำหน่ายสินค้า ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายอมร คตชัง และทีมงานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เริ่มปฎิบัติงานเดือน กันยายน 2565
สัปดาห์ ที่1
เก็บข้อมูล TCD ครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายใน วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยากรจากจังหวัดลพบุรี ได้นัดคณะบัณฑิตและประชาชน U2T ตำบลหนองเยือง ลงพื้นที่เอาแบบลายผ้าที่ออกแบบไว้ไปให้ทอและประสานงานกับกลุ่มขนมไทยสื่ออารมณ์เพื่อนัดหมายการทำขนมและออกบูธ (booth) ในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ทำการออกตลาดต่อยอดสินค้าในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัปดาห์ที่ 2
คณะอาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทีม U2T ตำบลหนองเยือง ได้ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ตำบลหนองเยือง ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อทำภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 9 กันยายน 2565 ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของในแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ECT WEEK ภายในวันที่ 5-9 กันยายน 2565          โดยวันที่ 5 ก.ย 65 คณะ U2T ทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต. ประจำตำบลหนองเยืองและประสานงานกับอาจารย์ กศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ของตำบลหนองเยืองและได้รับการสนับสนุนและประสานงานจาก.            1.คุณครูวรรณศรี อินไธสง (ครูแปร)           2.คุณครูเตือนใร แก้วคุณนะ (ครูอุ้ม)

วันที่ 5 ก.ย 2565 คณะ U2T ออกสำรวจลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านกู่ฤาษีและหมู่ที่ 5 บ้านยางทะเล
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ก.ย 2565 ลงพื้นที่หมู่ที่ 6บ้านส่มป่อยและหมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  7 ก.ย 2565 ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเหี้ย หมู่ที่ 7 บ้านม่วงและหมู่ที่ 8 บ้านเขวา
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  8 ก.ย 2565 ลงพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านโคกจิกและหมู่ที่ 2 บ้านหนองเยือง
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 ก.ย 2565 สรุปผลการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทำใบรายงานของแต่ละวันส่งให้อาจารย์ กศน. กับอาจารย์ประจำตำบลหนองเยือง

สัปดาห์ที่ 3
คณะ U2T ตำบลหนองเยือง ร่วมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการออกบูธ (booth) ในวันที่ 14 -18 กันยายน 2565 และจัดทำ C05,C06 ส่งให้คณะอาจารย์ประจำตำบลหนองเยืองและจัดเตรียมสินค้าที่ออกแบบลายผ้าทำการทอผ้าเพื่อจะได้นำไปจำหน่ายในวันที่ออกบูธ (booth)สินค้าและการหมักผ้าด้วยดินสอพอง – ผลิตภัณฑ์ขนมไทยสื่ออารมณ์เพื่อนำไปออกบูธ(booth) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่อไป

สรุปยอดขายเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
เดือนกรกฎาคม
– ยอดขายขนมไทยสื่ออารมณ์ รวม 5000 บาท/เดือน
– ยอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิก รวม 5000 บาท/เดือน
เดือนสิงหาคม
– ยอดขายขนมไทยสื่ออารมณ์ รวม 5000 บาท/เดือน
– ยอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิก รวม 5000 บาท/เดือน ซึ่งหลังจากทำการพัฒนาสินค้า รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในเดือนกันยายน พร้อมทั้งทำการเปิดตลาดสินค้าสินค้าออนไลน์ใน shopee ปรากฎว่ายอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิกเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 บาท/เดือน จากต้นทุน 6,750 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิ 25%  ส่วนยอดขายของขนมไทยสื่ออารมณ์ เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาท/เดือน จากต้นทุน 7,500 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิ 25%