1. ED09-2 การปฎิบัติงานและออกพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล TCD ประจำเดือน กันยายน 2565 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายบรรจง พร้อมไธสง และทีมงานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท ประชาชน ตำบล หนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
BCG (U2T for BCG)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เริ่มปฎิบัติงานเดือน กันยายน 2565
สัปดาห์ ที่1
เก็บข้อมูล TCD ครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 65 ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยากรจากจังหวัดลพบุรีได้นัดคณะบัณฑิตและประชาชน U2T ต.หนองเยืองลงพื้นที่เอาแบบลายผ้าที่ออกแบบไว้ไปให้ทอและประสานงานกับกลุ่มขนมไทยสื่ออารมณ์เพื่อนัดหมายการทำขนมและออก boot ในวันที่ 14-18 กันยายน 65ทำการออกตลาดต่อยอดสินค้าในงานรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัปดาห์ที่ 2
คณะอาจารย์ได้รับมอบหมายให้ทีมU2Tตำบลหนองเยืองได้ดำเนินกิจกรรมECT WEEKให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ตำบลหนองเยืองทำการสำรวจข้อมูลเพื่อภารกิจแต่ละวันในวันที่ 5 ถึง 6 กันยายน 65 ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คนและนำมาสรุปและประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวันโดยทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานECT WEEKภายในวันที่ 5-9 กันยายน 65โดย
5/ก.ย/65 คณะU2Tทำการลงพื้นที่ร่วมกับ กก.ศส.ปชต.ประจำตำบลและประสานงานกับครูกศน.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ของตำบลหนองเยืองและได้รับการประสานงาน
1.คุณวรรณศรี อินไธสง (ครูแปร)
2.คุณ เตือนใจ แก้วคุณนะ(ครูอุ้ม)

วันที่ 5/ก.ย/65คณะU2Tออกสำรวจลงพื้นที่หมู่ 4 และหมู่5
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 6ก.ย65ลงพื้นที่หมู่6และหมู่9
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7ก.ย 65 ลงพื้นที่หมู่3หมู่ที่7และหมู่8
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8ก.ย65 ลงพื้นที่หมู่1และหมู่2
-ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกก.ศส.ปชต.
-ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมในระบอบประชาธิปไตย(วิถีชีวิตและประชาธิปไตย)
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แทนทางการเมืองของประชาชนที่พึงประสงค์
-ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9ก.ย 65 สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำใบงานของแต่ละวันส่งครูกศน.กับอาจารย์ประจำตำบล

สัปดาห์ที่ 3
คณะU2T บัณฑิตและประชาชนร่วมกันปรึกษาเกี่ยวกับการออกบูธในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 และจัดทำ C05,C06. ส่งให้คณะอาจารย์ประจำตำบลและจัดเตรียมสินค้าที่ออกแบบลายผ้าและทำการท่อเพื่อจะได้จำหน่ายให้ทันวันออกบูทและหมักผ้าที่หมักด้วยดินสอพองและผลิตภัณฑ์ขนมไทยสื่ออารมณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

สรุปยอดขายเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
เดือนกรกฎาคม
– ยอดขายขนมไทยสื่ออารมณ์ รวม 5000 บาท/เดือน
– ยอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิก รวม 5000 บาท/เดือน
เดือนสิงหาคม
– ยอดขายขนมไทยสื่ออารมณ์ รวม 5000 บาท/เดือน
– ยอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิก รวม 5000 บาท/เดือน
ซึ่งหลังจากทำการพัฒนาสินค้า รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ในเดือนกันยายน พร้อมทั้งทำการเปิดตลาดสินค้าสินค้าออนไลน์ใน shopee ปรากฎว่ายอดขายผ้าทอพริ้วบ้านโคกจิกเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 บาท/เดือน จากต้นทุน 6,750 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิ 25%
ส่วนยอดขายของขนมไทยสื่ออารมณ์ เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาท/เดือน จากต้นทุน 7,500 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิ 25%