โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายชาญวิทย์ ฉิมกูล ทีมทุ่งกระตาด PLUS เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

เดือนกันยายนทีมทุ่งกระตาดPlusได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มหมูและชาอินทผาลัมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ หมู่11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการถนอมอาหารเป็นผู้ให้ความรู้ การจัดอบรมมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมอบรมนั้นได้ลงมือทำและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองมีการสอนการแพ็คส้มหมูโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศการคำนวณอัตราต้นทุนค่าแรงงานและราคาขายที่จะทำให้ได้กำไรมากที่สุด รวมไปถึงการร่วมกันออกแบบโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา และการทำการตลาดออนไลน์ในแพทฟอร์มออนไลน์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์และการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีการร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ ในหัวข้อกิจกรรม รู้จักคนรู้จักพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ได้มีการทำแบบทดสอบผ่านทาง CIVIC Eduacation Application ทั้งหมด 3 หัวข้อได้แก่ 1) หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 2)เยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ 3) วิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร จากนั้นดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น วิถีประชาธิปไตย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชนชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอีกทั้งในวันที่15-18 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานซ้อมรับปริญญาบัตรของบัณฑิตที่จบการศึกษาและได้มีการจัดงานออกบูธเพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของทางตำบลต่างๆในโครงการU2T for BCG ทางทีมงานทุ่งกระตาดPlus จึงได้มีการนำสินค้าส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผลัมมาออกแสดงและจัดจำหน่ายภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและสินค้าของทางทีมนั้นก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

 1. จัดอบรมการทำส้มหมูเสี่ยงทาย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

2. จัดอบรมการทำชาอินทผาลัม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

3. จัดอบรมการพัฒนาด้านของบรรจุภัณฑ์และโลโก้ของสินค้า ได้แก่ส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผาลัม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 8-9 กันยายน 2565

4. การจัดบูธวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส้มหมูเสี่ยงทายและชาอินทผลัม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565