• ข้าพเจ้านางสาวกาญจนา จิตวงค์

ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร  :  โครงการ  U2T for BCG                                                      (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า ทีมงาน U2T for BCG  และคณาจารย์ตำบลถาวร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในตำบลถาวร ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลถาวร  ซึ่งผู้ประกอบการในตำบลถาวรมีผลิตภัณฑ์โดดเด่นมากมาย อาทิเช่น  ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป อย่างเช่น  กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ และงานแฮนด์เมด เช่น พวงกุญแจ ยางรัดผม หน้ากากอนามัยผ้า   งานจักสาน งานฝีมือ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่สาน ตะกร้าพลาสติกสาน   รวมถึงยังยังมีอาหารแปรรูปที่ชาวบ้านร่วมกลุ่มกันทำขึ้นมา จนสามารถสร้างรายได้  และส่งออกสินค้าไปยังอีกหลายจังหวัดได้  นั่นก็คือ  ข้าวกระยาสารท และยังมีขนมไทย ที่สามารถส่งออกได้อีก เช่น ขนมกลีบลำดวน ขนมถั่วกวน  และขนมกะหรี่ปั๊บ เป็นต้น   กล่าวคือจากการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชุนในครั้งนี้  ได้มีการเสนอการโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านสื่อ  เพื่อนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณี  วัฒนธรรม  การดำรงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยนำคำขวัญตำบลถาวร  “กลุ่มโคขุน ประเพณีบุญบั้งไฟ ผ้าไหมมัดหมี่ มีดนตรีกลองยาว ข้าวหอมมะลิทูลเกล้า มีปู่เขาหลุบ” ซึ่งเป็นคำขวัญที่รวบรวมไปด้วยความโดดเด่นของทรัพยากรอันทรงคุณค่าของตำบลถาวร โดยถ่ายทอดเรื่องราว วัฒนธรรมเหล่านี้ ผ่านสื่อ Platfrom Online ผ่าน  เพจ Facebook. Intragram  TikTok หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถเป็นสื่อกลางให้ผู้คนได้รู้จักตำบลถาวรมากขึ้น  โดยได้เสนอให้ทีมผู้ปฏิบัติงานภายในตำบลเป็นสื่อกลาง เป็นผู้เผยแพร่การสื่อสาร และดำเนินการในครั้งนี้

 

ข้าพเจ้าและมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภารกิจ ECT WEEK ระหว่างวันที่   5-9 กันยายน 2565 ณ ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้พบกับครูเก๋ ครู กศน. ประจำศูนย์ ศศ. ปชต.  ตำบลถาวร ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวศูนย์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  มีการปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง  และเกี่ยวกับการผลักประชาธิปไตยในชุมชนอย่างไร ข้าพเจ้าและทีมงาน  จริงได้ใคร่ขอความร่วมมือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติผู้นำการเมืองที่ชาวบ้านต้องการต้องเป็นแบบใด  จึงได้ข้อมูลและรวบรวมส่ง ครู  กศน. ตำบลถาวร

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภารกิจ ECT WEEK ณ ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้พบกับครู กศน. ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานุการประจำศูนย์ ศส. ปชต.  ตำบลถาวร ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.โดยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวศูนย์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร  มีการปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้าง  และเกี่ยวกับการผลักประชาธิปไตยในชุมชนอย่างไร ข้าพเจ้าและทีมงาน  จริงได้ใคร่ขอความร่วมมือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติผู้นำการเมืองที่ชาวบ้านต้องการต้องเป็นแบบใด  และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียวอย่างไร จึงได้ข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนและสรุปผลจากการลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมรายงานส่ง ครู  กศน. ตำบลถาวร

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลถาวร  มีผ้าไหมทอมือ และน้ำมันเขียวสมุนไพร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์


ข้าพเจ้าและทีมงานจัดทำ C05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดโดยนำสินค้าลงสู่ Platform Online ผ่านเพจ Facebook ศูนย์ฯจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลถาวร Application ขายออนไลน์ Shopee เพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้อีกช่องทาง
ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลถาวร  ซึ่งมีผ้าไหมทอมือ และน้ำมันเขียวสมุนไพร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดผลักดันรายได้เข้าสู่ชุมชน

ซึ่งพบว่าเมื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดทอนต้นทุนการผลิตจากการผลักดันภายใต้ BCG แล้วทำให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จากยอดขายเดิมก่อนที่จะมีโครงการเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจโควิดระบาด  รวมถึงผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรามากขึ้นอีกด้วย