ข้าพเจ้านายสุจินดา ดีประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมุนไพรไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานควบคู่สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นส่วนประกอบอาหารคาว-หวาน เป็นยารักษาโรคใช้ในการดูแลสุขภาพและเป็นยาอายุวัฒนะ กระทั่งการเสริมความงาม ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนาต่อเนื่อง สร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทยจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย คือที่สุดแห่งภูมิปัญญาไทย กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของประเทศ ด้วยความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะนำมาสู่ความมั่งคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป

วันที่ 20 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เตรียมสถานที่และจัดงานพบปะพูดคุยผู้ประกอบการ และคนในชุมชนเพื่อทราบแนวทางและข้อเสนอแนะของคนที่อยู่ในชุมชน สู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมีหลากหลายอาชีพ เช่น ขนมกระยาสารท ผ้าไหมทอมือ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ และน้ำมันเขียวสมุนไพร เป็นต้น ผู้ประกอบการเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่มีฝีมือ และความเชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่ขาดคือ กระบอกเสียง การโฆษณา การโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้เรื่องการตลาด ผู้ประกอบและชาวบ้านมีความยินดีที่คณะอาจารย์และทีมงาน U2T จะเข้ามาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ชาวบ้านอยากให้มีกิจกรรมนำเที่ยวบนภูเขาอังคาร มีการเก็บเห็ด เก็บหน่อโจด แหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วแต่อยากถ่ายทอดให้คนต่างถิ่นได้เห็นว่าคนถาวรก็มีของดีไม่แพ้ที่ใด ดินภูเขาไฟ คือดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ จึงมีพืชพันธุ์ สมุนไพรมากมายคนในชุมชนจึงนำมาแปรรูปเป็นยาหม่อง น้ำมันเขียว ครีมนวดสมุนไพร เกิดการจ้างงาน เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “น้ำมันเขียวนพธเนศ”

วันที่ 5-9 กันยายน พ.ศ.2565 ECT WEEK เข้าร่วมประชุมกับครู กศน.ตำบลถาวร เพื่อชี้แจ้งการลงพื้นที่ทำงาน และทำใบงาน ECT WEEK ศส.ปชต. เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน ตำบล หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่น้อยกว่าการทำงานของกก.ศส.ปชต. ที่มีประสิทธิภาพ มี ภารกิจการบริหารจัดการศูนย์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยขยายเครือข่ายพลเมือง ส่งเสริม หมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนกก.ศส.ปชต. มีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และมีความ ต่อเนื่อง กก.ศส.ปชต.แสวงหาบุคคลที่มีความประสงคเ์ข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายปฏิบัติงาน เช่น รับสมัครอาสาสมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)

วันที่ 13-18 กันยายน พ.ศ.2565 จัดบูธเพื่อโปรโมทและจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในบูธของตำบลถาวรมีการจำหน่าย ผ้าไหม ขนมกระยาสารท ผลไม้ น้ำมันเขียวสมุนไพร และนวดฝ่าเท้า โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายคือสินค้าในชุมชนถาวร ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเรามีคนสนใจเป็นจำนวนมาก และนอกจากการขายหน้าร้านแล้วเรายังมีการลงขายออนไลน์ เช่น ใน Facebook Shopee เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้านในตำบลถาวร และทีมงาน U2T ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตลอดมา มียอดขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% จนทำให้งานออกมาเรียบร้อยและรวดเร็ว ข้าพเจ้าและทีมงานจะพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนตำบลถาวรมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและดีขึ้น