ข้าพเจ้านายทรงพล พรหมลี ประเภท ประชาชน

ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชฏักบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ รหัส ED03-1โครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วยเศรษกิจ U2T bcg and regional deveiopment

ในเดือน กันยายน

ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมกับทางคณาจารย์ผ่านทาง meet ดังนี้

1 เรื่องการอบรมการท้อผ้า ลายประจำตำบลยายแย้ม

2 การเตรียมงานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3 แบ่งงานและหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงาน

ในวันอบรมการท้อผ้าประจำตำบลยายแย้ม ซึ่งใช้สถานที่คือ ศาลา sml หมู่ 5 เป็นสถานที่อบรม โดยมีผุ้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเกินกว่า 40 คน โดยมีวิทยากาเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยราชฏักบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้และออกแบบลายผ้าประจำตำบลยายแย้ม

โดยเริ่มจากการเรียนรู้ตั่งแต่การ ค้นหมี่ การนับลำหมี่ และการมัดหมี่ให้เกิดลาย และย้อมสี

ประชาชนผู้เข้าร่วนให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับการอบรมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผลที่ได้รับ

1 การเตีรยมสถานที่ก็เป้นไปตามการวางแผนทุกประการ

2 ประชาชนผุ้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ความสนใจในการสร้างลายผ้าที่เป็นของตำบลยายแย้ม

3ประชาชนสามารถนำมาปฏิบัติและสร้างลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้

ในเดือนกันยายน ก็ได้อบรมการผลิตข้าวตัง

ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมกับทางคณาจารย์ผ่านทาง meet เพื่อเตรียมงาน แบ่งหน้าที่

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำข้าวตัง

โดยมีผุ้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเกินกว่า 40 คน โดยมีวิทยากาเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยราชฏักบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้การทำข้าวตัง ภาคเช้าวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปรุงสูตรต่างๆในการผลิตข้าวตัง บอกเคล็ดลับ ข้อดี ข้อเสีย ของการผลิตข้าวตั้ง

ภาคบ่ายประชาชนลงมื้อปฏิบัติตามหลักสูตรของวิทยากรในการผลิตข้าวตัง

ผลที่ได้รับในการฝึกอบรบการผลิตข้าวตัง

1 ได้เห็นถึงความพร้อมเพียงของ ประชาชนในการให้ความสนใจในการอบรบครั้งนี้

2 ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรบสามารถนำกลับไปทำได้อย่างถูกต้องตามสูตรข้าวตังยายแย้ม

3 ผู้เข้าร่วมมีความกระตือรือล้นในการที่อยากทำข้าวตังเพื่อที่จะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง กศน. ในหัวข้อ..

การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (u2t&ect)

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565

โดยศึกษาเรียนรู้ e-learning หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ผ่าน platform cc.เว็บไซต์ u2t.ac.th และลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรม รายงานผลผ่าน facebook

จากนั้นก็ดาวน์โหลด app civic education เพื่อทำแบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ ใช่รายงาน อว. การผ่านการศึกษาออนไลน์

 

ผลที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน

1 สามารถศึกษาเนื้อหาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองได้จาก application

2 .ใช้ application ในการถ่ายทอดเนื้อหาการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

กิจกรรมในวันศุกร์กันยายน คือการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี ดร.(จำชื่อไม่ได้) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆของการมีแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้สินค้า ต่างๆ

โดยผู้เข้าอบรบก็เป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายยายแย้ม ผุ้ผลิดข้าวตังยายแย้ม เข้าร่วมอมรม และนำองค์ความรู้มาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวเอง

และเมื่อวานที่ผ่านมาผมผู้ปฏิบัติงานก็ได้ เข้าร่วมการเปิดร้านค้าออนไลน์ shopee