ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ สกุลทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่15 เดือนสิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เข้าประชุมกับทางอาจารย์ผู้ดูแลของตำบลบ้านยาง เพื่อรับทราบข้อมูลและข่าวสารในการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดอบรมการทำดอกไม้ประดิษ์จากผ้าและดอกหญ้าตากแห้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าได้พบ คุณผ่องใส มงคลเลิศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำดอกไม้ประดิษฐ์และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกพร้อมกับคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลบ้านยาง ได้เข้าอบรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน โดยมีวิทยากร คุณผ่องใส มงคลเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำดอกไม้ประดิษฐ์โดยขั้นตอนและกระบวนการสอนนั้นได้จัดทำเป็น2รูปแบบดังนี้

1.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า จัดอบรมในงันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นผ้าที่เหลือจากกาตัดเย็บจากร้านเย็บผ้าในชุมชน และมีผ้าบางส่วนที่ต้องทำการเลือกซื้อเพราะเป็นชิ้นส่วนพิเศษ

2.ดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกหญ้าอบแห้ง จัดอบรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2565

โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นดอกหญ้าที่หาได้ตามพื้นที่ในชุมชนบ้านยาง โดยทางทีมงานได้รับซื้อจากชาวบ้านที่เก็บและนำมาขายให้ การรับซื้อดอกหญ้าที่ชาวบ้านได้ทำการเก็บเกี่ยวและนำมาขายให้กับทางสมาชิก โดยรับซื้อกิโลกรัมละ 100 บาท หลังจากที่ได้ดอกหญ้าจากชาวบ้านจนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ทางสมาชิกจึงนำไปตากแห้งประมาณ 2-3 วัน ก่อนนำมาย้อมสีให้มีสีสันสวยงาม จากนั้นจึงนำไปตากแห้งประมาณ 1-2 วัน ทั้งนี้การตากแห้งของดอกหญ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันด้วย เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ผู้กับกำดูแลประจำตำบลบ้านยาง เพื่อรับฟังคำชี้แจงและเตรียมดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ โดยได้นัดหมายสมาชิกเพื่อลงพื้นที่ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกหญ้าตามไหล่ทางและนำไปตากแห้ง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าก่อนจะทำการจัดเข้าช่อให้มีความสวยงามและตรงตามรูปแบบที่วางไว้

ในส่วนของ ECT WEEK ข้าพเจ้าได้เข้าพบ คุณ ธีรณิทร์ พรมสุข ครูกศน.ตำบลบ้านยาง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย จากนั้นทางสมาชิกก็ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการดำเนินชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12-13 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกพร้อมคณาจารย์ผู้กำกับดูแลประจำตำบลบ้านยางได้จัดการอบรมและเข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน หัวข้อเรื่อง การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ดอกไม้บ้านยาง โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ทั้งในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้ การทำฉลากติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้า และส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้ในตลาดดิจิทัลให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

 

เมื่อในวันที่ 14-17 กันยายน 2565 ทางสมาชิกของตำบลบ้านยางได้มีการจัดบูธแลำนำสินค้าภายใต้โครงการ U2T มหาลัยสู่ตำบล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านยางออกจำหน่ายและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคาขนาดย่อมเยาว์ รวมถึงมีความหลากหลายในการเลือกซื้อตามความต้องการของลูค้าและเปิดรับออเดอร์ทางเพจ โดยแจงราคาแพ็คเกจสินค้าและราคา มีดังนี้

  1. ดอกไม้ช่อใหญ่ ราคา 279 บาท
  2. ดอกไม้ช่อกลม ราคา 169 บาท
  3. ดอกไม้อบแห้ง ราคา 169 บาท
  4. ดอกไม้ดอกเดี่ยว ราคา 59 บาท
  5. เทียนหอม 25 บาท
  6. ถุงหอม 15 บาท

จากการทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า และจากดอกหญ้าอบแห้ง ด้วยกรรมวิธีที่หลากหลายขั้นตอนและสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการผลิตดอกไม้และเศษผ้าที่มีขนาดไม่เท่ากันจึงทำให้เราไม่สามารถคำนวนการใช้เผ้าที่แน่นอนได้ จำต้องใช้ผ้าที่เป็นชิ้นส่วนพิเศษเข้ามาเพื่อเป็นการประหยัดผ้าที่หาได้จากชุมชน